DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym - symbol RR

Kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym - symbol RR

Jeżeli planujesz rozwijać swoje gospodarstwo rolne, skorzystaj z kredytu preferencyjnego wybierając odpowiednia linię kredytową.

Twoje korzyści

 • możesz skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania i niskiej prowizji
 • dopasowany okres kredytowania
 • kredyt przeznaczony na celowe inwestycje w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

Kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym - symbol RR

Kredyt w zakresie inwestycji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej może zostać przeznaczony m.in. na:

 • zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej
 • zakup użytków rolnych
 • zakładanie lub wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich
 • zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej

Kredyt w zakresie inwestycji w rybactwie śródlądowym może zostać przeznaczony m. in. na:

 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego
 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa
 • zakup lub modernizację łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie rolnym i wynosić więcej niż 5 mln zł
 • 70%-wartości nakładów inwestycyjnych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym i wynosić więcej niż 8 mln zł
 • w przypadku zakupu użytków rolnych 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji

Dodatkowe warunki:

 • udział własny 20-30% nakładów inwestycyjnych
 • okres kredytowania – 15 lat
 • okres karencji 2 lata

Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje