DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

Generali Agro Ekspert, Generali Gospodarstwo Rolne, Generali Konie, Generali Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej, Generali Ubezpieczenie Upraw

Generali Agro Ekspert

Przedmiot ubezpieczenia

Może nim być mienie, interes majątkowy bądź prawny, życie lub zdrowie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

  • ubezpieczenie Agro-Casco
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
  • ubezpieczenie porady prawnej
  • ubezpieczenie ognia i innych zdarzeń losowych.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

  • podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny
  • podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny oraz w ramach usług międzysąsiedzkich
  • najemców maszyn rolniczych w ramach tzw. wynajmu długoterminowego
  • firm wykonujących usługi w rolnictwie lub leśnictwie
  • firm komunalnych lub budowlanych użytkujących maszyny rolnicze
  • wystawców maszyn rolniczych na targach (pojedyncze podmioty np. dealerzy maszyn)
  • leasingodawców lub pożyczkodawców finansujących zakup maszyn rolniczych.

Korzyści

  • ochrona mienia
  • możliwość zabezpieczenia kredytu
  • możliwość wyboru spośród czterech wariantów ubezpieczenia (BASIC, PREMIUM, PRESTIŻ, OCK)
  • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe.

Dokumenty do pobrania

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 


 

Generali Gospodarstwo Rolne

Przedmiot ubezpieczenia

Może nim być mienie, odpowiedzialność cywilna, życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

  • obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
  • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie Agro Dom.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

  • osób spełniających definicję rolnika będącego w posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013.392 z późn. zm.)
  • rolników, osób fizycznych będących posiadaczami mienia służącego do prowadzenia działalności rolniczej nie spełniających definicji rolnika
  • osób, które nie ukończyły 71 lat życia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Korzyści

  • ochrona interesu majątkowego
  • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe
  • spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • ubezpieczenie zdarzeń polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Dokumenty do pobrania

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 


 

Generali Konie

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest koń, którego właścicielem jest Ubezpieczony lub posiada do niego inny tytuł prawny.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie koni – 3 warianty:

1. Wariant Basic:

  • śmierć lub uśmiercenie z konieczności, w wyniku wypadku zwierzęcia (również podczas transportu)
  • kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży.

2. Wariant Standard:

  • śmierć lub uśmiercenie z konieczności:

a) w wyniku wypadku zwierzęcia (również podczas transportu)

b) w wyniku ciąży i porodu

c) w wyniku choroby

d) w wyniku operacji lub kastracji

  • kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży.

3. Wariant Premium:

  • śmierć lub uśmiercenie z konieczności oraz trwała utrata zdatności użytkowej koni:

a) w wyniku wypadku zwierzęcia (również podczas transportu)

b) w wyniku ciąży i porodu

c) w wyniku choroby

d) w wyniku operacji lub kastracji

  • kradzież lub rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży.

Ubezpieczenie udziału w kosztach operacji koni

Obejmuje nagłą zmianę stanu zdrowia, która wymaga operacji.

W zależności od wariantu ubezpieczenia jego zakres może zostać rozszerzony min.: o ryzyka związane z różnymi rodzajami szkód, standardowo wyłączonymi z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia

  • przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego oraz za szkody, będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa), powstałe w związku z posiadaniem konia, będącego przedmiotem ubezpieczenia
  • ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność każdej innej osoby, która za wiedzą i zgodą Ubezpieczonego używa tego konia, sprawuje nad nim opiekę lub kontrolę
  • ubezpieczenie może obejmować również ryzyka związane z rodzajami szkód standardowo wyłączonymi z zakresu ubezpieczenia.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Posiadaczy i hodowców koni.

Dokumenty do pobrania:

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 


 

Generali Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa – dokumenty do pobrania:

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej  i drobiu – dokumenty do pobrania:

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

 


 

Generali Ubezpieczenie Upraw

Przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uprawy rolne. Może dotyczyć zarówno upraw rolnych oraz rodzajów ryzyka, do których mają zastosowanie dopłaty do składek ze środków budżetu państwa, jak i upraw rolnych oraz rodzajów ryzyka, do których te dopłaty nie mają zastosowania

Zakres ubezpieczenia obejmuje

  • obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych (pakiety obowiązkowe) – z dopłatą z budżetu państwa
  • dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych (pakiety dobrowolne) – bez dopłaty z budżetu państwa.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, będącej małym lub średnim przedsiębiorcą.

Dokumenty do pobrania

Karta produktu

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ustandaryzowany dokument

Klauzula szczególna nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przy ubezpieczeniu upraw

Karta produktu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przy ubezpieczeniu upraw

Karta produktu ochrona prawna Agro przy ubezpieczeniu upraw

 

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje