DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny SGB

Jeżeli starasz się o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub innych inwestycyjnych funduszy strukturalnych, ten kredyt pomoże Ci zrealizować Twój plan, zanim otrzymasz dofinansowanie z Unii.

Twoje korzyści

 • otrzymasz atrakcyjne oprocentowanie
 • na Twoja prośbę może zostać odroczony termin spłaty
 • możesz ustalić wysokość wkładu własnego
 • Ty decydujesz, czy chcesz, by kredyt został wypłacony jednorazowo, czy w transzach

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Parametry

 • "Kredyt unijny SGB" udzielany jest rolnikom, rybakom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz innym beneficjentom programów na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych
 • wysokość kredytu uzależniona jest od kosztów inwestycji oraz udziału środków własnych
 • udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20%, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość finansowania 100% kosztów inwestycji
 • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
 • forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana indywidualnie z Klientem
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej jednorazowo lub w transzach na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanego przez bank, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej
 • termin spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta

Informacja o funduszach

W latach 2014-2020 w Polsce, na poziomie krajowym, będzie można ubiegać się o wsparcie w ramach 8 programów operacyjnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). W porównaniu do okresu 2007-2013 w obecnym budżecie priorytetowo potraktowano wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność przyznając na ten cel znacznie większe środki.

Dodatkowo środki będą rozdysponowywane poprzez 16 programów regionalnych finansowanych z EFRR i EFS.

PROGRAMY KRAJOWE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
Na poziomie krajowym najwięcej środków (27,4 mld euro) przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program ten ma wspierać gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro) - nowy program wspierania innowacji. Wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, tzw. inteligentne specjalizacje. O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój (4,7 mld euro) jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju; promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)
Program Polska Cyfrowa (2,2 mld euro) ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)
Program Polska Wschodnia (środki UE: 2 mld euro) jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa typu start-up, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego, PKP PLK S.A.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT)
Program Pomoc Techniczna (UE: 0,7 mld euro) ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji funduszy europejskich.

Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym zostaną dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (UE: 0,7 mld euro). W jej ramach będą realizowane trzy typy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalny. W latach 2014-2020 planowane jest też utworzenie dwóch Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wzdłuż wschodniej granicy Polski, tj. Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (PL-BY-UA) i Polska-Rosja (PL-RU).

Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)
Głównym celem PROW 2014–2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro (UE: 8,6 mld euro).

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020)
Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Pomoc finansowa (UE: 0,5 mld euro) obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotyczące rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej. Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

PROGRAMY REGIONALNE

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Całkowita alokacja na RPO
 ceny bieżące, euro
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 2 252 546 589
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 1 903 540 287
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 2 230 958 174
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2 256 049 115
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 878 215 972
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2 089 840 138
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 944 967 792
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2 114 243 760
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 1 213 595 877
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 864 811 698
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 3 476 937 134
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1 364 543 593
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 1 728 272 095
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 2 450 206 417
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 1 601 239 216
Razem 31 276 897 550

 

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE

Dla rolników i przetwórców

www.minrol.gov.pl
www.arimr.gov.pl

Dla przedsiębiorców

www.parp.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.ncbr.gov.pl
www.web.gov.pl
www.mos.gov.pl

Dla samorządów

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.mos.gov.pl

Promesa kredytowa

Dotacje unijne często przyznawane są na zasadzie refundacji. Oznacza to, że starający się o dofinansowanie musi zapewnić środki na sfinansowanie inwestycji. Jeżeli nie posiada wystarczających środków własnych może, a w bardzo wielu przypadkach nawet musi, udokumentować, że w przypadku realizacji projektu uzyska finansowanie zewnętrzne. Dokumentem takim jest umowa kredytowa, bądź wydane przez bank przyrzeczenie udzielenia kredytu pod warunkiem podpisania umowy z instytucją udzielającą dotacji i zachowania zdolności kredytowej, czyli promesa kredytowa. W niektórych przypadkach dołączenie promesy do dokumentów składanych przy ubieganiu się o wsparcie może stanowić podstawę do pozytywnej oceny kondycji finansowej wnioskodawcy dokonywanej przez instytucję oceniającą wnioski. Wiele programów ściśle określa wzór promesy. Promesy wystawiane w Bankach SGB są zgodne z wymogami instytucji zarządzających programami unijnymi.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zostało określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie  i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Leasing
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje