Bankowość internetowa - logowanie eBankNet eCorpoNet
Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.

Twoje korzyści

 • Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci za Ciebie do 20% kwoty kredytu
 • korzystnie sfinansujesz zaplanowane przedsięwzięcie w zakresie termomodernizacji i remontów

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt może otrzymać inwestor wnioskujący o przyznanie premii termomodernizacyjnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem otrzymania kredytu jest przyznanie premii przez BGK zgodnie z ustawą, przeznaczonej obligatoryjnie na spłatę kredytu.

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie kosztów związanych z:

 1. przedsięwzięciem remontowym związanym z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:
 • remont budynków wielorodzinnych
 • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów nawet, jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali
 • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie
 • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi,
 1. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym którego przedmiotem jest:
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własności jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków
 • całkowita lub częściowa zamiana energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytów gotówkowych jest stałe lub zmienne, określone w Tabeli oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opłaty

Opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Formularze

Zapraszamy do placówek Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie i wymaganej dokumentacji

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje