DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowych

Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowych

Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowych
W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Pleszewie umożliwia klientom indywidualnym odłożenie o 3 miesiące terminu spłaty pełnych rat kapitałowych kredytu, natomiast przedsiębiorcom oferuje zawieszenie rat maksymalnie do 30 września 2020 roku.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z Oddziałem oraz przesłać uproszczony wniosek na dedykowaną skrzynkę mailową Banku: wnioski@bspleszew.pl
Klient indywidualny przesyła wyłącznie wniosek, natomiast klient instytucjonalny dołącza do wniosku informację wg stanu na 31 grudnia 2019 roku odpowiednią do rodzaju prowadzonej księgowości i zaangażowania klienta w Banku (wraz z podmiotami powiązanymi) oraz dane finansowe.
Po otrzymaniu wniosku i dokumentów Bank skontaktuje się z klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w przypadku zawieszenia spłat.
 

Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu

Klient Indywidualny
Rozwiązanie zawieszenia wykonania umowy kredytu w ramach Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1086) – Tarcza antykryzysowa 4.0, jest skierowane do Klientów Indywidualnych, którzy po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu.
Zasady realizacji:
- Warunek utraty źródła dochodu będzie spełniony w przypadku utraty pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z Kredytobiorców. Oświadczenie o utracie źródła dochodu składa Kredytobiorca, którego sytuacja dotyczy.
- Zawieszenie wykonania umowy może zostać zrealizowane na pisemny wniosek Kredytobiorcy przy czym wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.
- Wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zawierać oświadczenie kredytobiorcy o utracie źródła dochodu z klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
- Zawieszenie wykonania umowy dotyczy umów zawartych przed 13 marca 2020 r., dla których zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, czyli po 13 września 2020 r .
- Bank realizuje zawieszenie wykonania umowy kredytu z dniem doręczenia Bankowi prawidłowego (kompletny, podpisany) wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
- Bank realizuje sprawy zawarte we wniosku, które spełniają warunki ustawowe.
- Maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy wynosi 3 miesiące.
- Za realizację wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji a skorzystanie z zawieszenia wykonania umowy nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
- W okresie zawieszenia wykonania umowy Bank nie nalicza opłat ani odsetek od udzielonego kredytu oraz nie pobiera płatności z tyt. rat kapitałowo-odsetkowych, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszaną umową kredytu.
- Zawieszeniem wykonania umowy mogą zostać objęte: 

 •  umowy o kredyt konsumencki – kredyt gotówkowy, karta kredytowa, limit w rachunku płatniczym, albo
 •  umowy o kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny, pozostałe zabezpieczone hipotecznie albo
 •  umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny.

Posiadając kilka kredytów tego samego rodzaju (w ramach grupy kredytów konsumenckich, mieszkaniowych lub innych), Bank może zrealizować wniosek o zawieszenie wykonania tylko jednej umowy w ramach wymienionych grup kredytów. Dla każdego kredytu należy wypełnić wniosek oddzielnie.
- Okres zawieszenia wykonania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres spłaty kredytu oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania umowy. Zawieszenie wykonania umowy jest rozumiane jako zawieszenie wykonania wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu/pożyczki zarówno po stronie Banku jak i Kredytobiorcy. Tym samym w okresie zawieszenia wykonania umowy Bank nie realizuje wobec Kredytobiorców, którzy złożyli wniosek następujących czynności i operacji, w szczególności:

 •  wypłat transz kredytów,
 •  brak możliwości korzystania z przyznanych limitów w ramach rachunku płatniczego oraz karty kredytowej,
 •  wniosków Kredytobiorców o zmianę warunków umowy oraz nie podpisuje aneksów,
 •  nie udziela Kredytobiorcom dodatkowego finansowania,
 •  wszystkich pozostałych czynności wynikających bezpośrednio i pośrednio (na wniosek Kredytobiorcy) z umowy kredytowej, czynności dodatkowych, dyspozycji klientowskich
 •  nie realizuje postanowień umownych przypadających na okres zawieszenia wykonania umowy.

Dodatkowo Bank informuje, że:
- informację o zawieszeniu wykonania umowy kredytu Bank przekazuje do Biura Informacji Kredytowej S.A.,
- zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Kredytobiorca w czasie obowiązywania umowy kredytu jest zobowiązany przedstawić - na żądanie banku - informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu,
- zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. w przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu,
- Każdorazowo Bank ma prawo do oceny wiarygodności złożonego oświadczenia o utracie źródła dochodu.
Wniosek o zawieszenie wykonania umowy, którego integralną częścią jest oświadczenie o utracie źródła dochodu może być złożony:

 •  w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia) na adres wnioski@bspleszew.pl albo
 •  osobiście w Oddziale Banku

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje