DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet

O banku

Misja Banku Spółdzielczego w Pleszewie

 „Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli i klientów lokalnego rynku, przy zachowaniu bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów, a także działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i ku jego pożytkowi, we współpracy z Bankiem Zrzeszającym”

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

1. Skład Zarządu

  • Mariola Walendowska - Prezes Zarządu
  • Mieczysław Stacherski – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
  • Łukasz Kałużny – Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych


2. Skład Rady Nadzorczej

  • Maciaszek Mieczysław – Przewodniczący Rady
  • Barszczewski Wojciech – Zastępca Przewodniczącego Rady
  • Sokołowski Jan – Sekretarz Rady
  • Janas Kazimierz – Członek Rady
  • Kusiakiewicz Piotr – Członek Rady
  • Ostrowski Zbigniew – Członek Rady
  • Rachwał Andrzej - Członek Rady

Zarys historii Banku Spółdzielczego w Pleszewie

Lata 1862 - 1871 
Narodziny Banku Spółdzielczego w Pleszewie sięgają roku 1862, w którym to powołano do życia Prywatną Kasę Oszczędności i Pożyczek Wekslowych w Pleszewie. Kasa miała rozpocząć świadczenie swoich usług 1 listopada 1862 roku jednak  poważne przeszkody opóźniły jej czynności do 15 stycznia 1863 roku. Jedną z nich było domaganie się przez niemieckiego burmistrza Pleszewa – Hautzinger’a rządowego zezwolenia na utworzenie Kasy, a jego nieprzychylność podważyła zaufanie  członków Kasy, w wyniku czego tylko 19 osób wpłaciło składki. Początkowo skład dyrekcji liczył pięciu członków i dwóch zastępców. Hossa Kasy była pozorna. Główne niedomaganie w kontynuacji tej formy bankowości upatrywano w prywatności instytucji i obawie, że w chwili jej krachu nawet najniższa złożona w niej oszczędność nie będzie oddana. Z kolei brak lub nikłe kwoty z depozytów uniemożliwiały pleszewskim bankierom większą dyspozycyjność kredytowania. Ponadto sami inicjatorzy Kasy mieli świadomość nieadekwatności statutu wobec rodzących się licznie banków ludowych o dogodniejszym dla klienta regulaminie. Prywatna Kasa Oszczędności i Pożyczek Wekslowych istniała do roku 1871. Udzieliła łącznie 2060 pożyczek. W tym samym roku Kasa przystąpiła do Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Na nowych podstawach prawnych przekształca się w spółkę zapisaną tj. spółdzielnię.

Lata 1872 - 1918
Od 1872 roku, po reorganizacji Kasy i sądowym rejestrze, Kasa Pożyczkowa w Pleszewie podejmuje nowy etap działań bankowych. Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Stanisława Sczanieckiego na stanowisko prezesa, Stanisława Dunina jako wiceprezesa, ks. Jana Bielawskiego – sekretarza, Ludwika Zboralskiego – jako zastępcę sekretarza oraz grono członkowskie, którego członkami byli Karol Żychliński, Jan Drobnik, Józef Szenic, Teodor Mukułowski i Andrzej Robacki. Zarząd tworzyli: dyrektor – Stanisław Broekere, skarbnik – Tomasz Musielewicz i kontroler – Jan Funke. Nad prawidłowością pracy czuwał stały rewizor i kurator Robert Brodowski z Pleszewa. Odzwierciedleniem działałalności Banku były sprawozdania publikowane głównie w prasie lokalnej. Ten chwalebny zwyczaj przetrwał aż do 1939 r. Zgodnie z nakazem władz pruskich nazwa Kasy winna być krótsza i dwujęzyczna, toteż jej szyld brzmiał: „Bank Pożyczkowy w Pleszewie – Eingetregene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpflicht”.
Liczba zrzeszonych w Kasie, a potem w Banku Pożyczkowym w Pleszewie, rosła imponująco (1872 r. – 175 osób, 1914 r. – 1988). Zawierucha I wojny światowej zatrzymała dynamiczny wzrost członkostwa. Kredyty w tych czasach były tanie i łatwo dostępne dla przeciętnego członka Banku. Aktywizowało to i wzmacniało polski stan posiadania – rodzimą gospodarkę. Sfera oszczędnościowa obejmowała licznie pozamiejscową klientelę, np. z powiatu jarocińskiego i krotoszyńskiego. W latach 1914 – 1917 dominowały konta z wkładami od 300 do 1000 marek, później zaś od 100 do 300 marek, co oznacza, że klientami Banku Pożyczkowego byli drobni ciułacze. Wobec ówczesnej sytuacji ekonomiczno – politycznej Polski zysk Banku w okresie 1892 – 1916 zwiększał się proporcjonalnie do wpływów finansowych. Jest to najlepszy dowód, że Pleszewski Bank Pożyczkowy był instytucją dochodową. Dzięki jego operatywności i ilości świadczonych usług nastąpiło w mieście ożywienie ruchu kupieckiego, rzemiosła i przemysłu.
W czasach zaboru pruskiego Bank miał 3 siedziby. Jedną
bardzo skromnie wyposażoną przy ul. Sienkiewicza,  drugą już okazalszą, która mieściła się przy ul. Poznańskiej. W 1907 r. wybudowano bogaty gmach wg projektu Janiaka, miejscowego architekta, zdobiony m.in. w herby cechów pleszewskich. Budowla po dziś dzień dobrze służy bankowcom podnosząc swym wystrojem rangę placówki.

Dwudziestolecie międzywojenne
Bank Pożyczkowy W Pleszewie w latach międzywojennych kontynuował formy działalności okresu przedwojennego. Zarówno pracownicy jak i członkowie władz bankowych byli silnie związani z działalnością patriotyczną w odradzającej się Rzeczpospolitej i dla sprawy narodowej oddawali swój czas oraz siły. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości zaczęto likwidować wszelkie symbole i oznaki zależności od Niemiec. Zmianie uległa także nazwa Banku, która od tej pory brzmiała: „Bank Pożyczkowy w Pleszewie, spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością”    .
W pierwszych latach po wojnie (1919-1923) następował wzrost liczby członków. W roku 1923 ich liczba wynosiła 2034. Kolejne lata nie były jednak już tak udane. W latach 1924-38 liczba członków Banku zmalała aż o 55%. W tym okresie Bank obsługiwał głównie drobnych i średnich rolników, natomiast kondycja finansowa Banku odzwierciedlała stan gospodarczy państwa i sytuację społeczno-ekonomiczną ludności.
W latach 1926-1929 szybko wzrastały wkłady oszczędnościowe ludności. Oszczędności lokowali zarówno członkowie jak i osoby nie związane z bankiem. Jeśli chodzi o działalność kredytową widoczny był wzrost do 1930r. w latach następnych odnotowano jednak pewien okresowy spadek udzielanych pożyczek, a kredytów udzielano tylko członkom Banku. W listopadzie 1926 roku Bank uzyskał zezwolenie Ministra Skarbu na kupno i sprzedaż walut zagranicznych, natomiast dwa lata później zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Bank ponownie zmienił swoją nazwę na: „Bank Pożyczkowy Spółdzielczy. Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Pleszewie”.

W powojennym pięćdziesięcioleciu
Po sześcioletniej przerwie okupacyjnej Bank Pożyczkowy Spółdzielczy w Pleszewie wznowił swoją działalność już 22 lutego 1945 roku. Bank pozbawiony swej siedziby zmuszony był do prowadzenia działań w lokalu zastępczym znajdującym się w Rynku pod numerem 6. Bank wkrótce odzyskał swoją dawną siedzibę, a pierwsze posiedzenie po jej odzyskaniu odbyło się 23 lipca 1946 roku po siedmiu latach przerwy. W dniu 21 listopada 1949r. w obecności przedstawicieli władz nadrzędnych z Jarocina i Poznania przejęto agenturę Państwowego Banku Rolnego i wybrano trzyosobowy skład zarządu. Następnie w latach 1945-1950 zarząd Banku stopniowo rozrastał się. Działania Banku były od samego początku bardzo dynamiczne – gromadzono wkłady oszczędnościowe oraz aktualizowano listę nowych członków, wśród których najliczniejsza grupę stanowili rolnicy, następnie rzemieślnicy i właściciele drobnych przedsiębiorstw. W roku 1949r. miały miejsce zmiany ustrojowe, które stały się cechą charakterystyczną następnego okresu polskiej spółdzielczości.
Od roku 1950 Bank pleszewski przemianowano na Gminną Kasę Spółdzielczą w Pleszewie obsługującą miasto i gminę Pleszew, gminy Czermin i Gołuchów. Obok punktu w Czerminie utworzono także w 1952 roku punkt w Gołuchowie. W omawianym okresie tj. od 1950-1955 GKS udzielała kredytów na dogodnych warunkach, oprocentowanych w wysokości 5% w stosunku rocznym.
Od roku 1956 zaczęła funkcjonować nazwa Kasa Spółdzielcza, natomiast po roku zaczęto używać nazwy: Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa. W roku 1959 wprowadzono zmianę nazwy instytucji na Bank Spółdzielczy w Pleszewie.  W roku 1967 utworzono oddział w Gołuchowie, a w 1968 w Czerminie. W roku 1972 odbyły się obchody jubileuszowe z okazji 100-lecia Banku.
Z dniem 1 lipca 1975r. została przeprowadzona reforma administracyjna kraju. Dzień ten był także datą graniczną dla losów polskiej spółdzielczości kredytowej. W wyniku połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych z Bankiem Rolnym, powstał państwowo - spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ). BGŻ był jednostką nadrzędną tj. koordynującą i kontrolną.
Podjęte w 1990 r. decyzje i uchwały Rady Nadzorczej BS w Pleszewie określiły miejsce Banku w nowej strukturze organizacyjnej i wyznaczały nowe kierunki działania. Gdy banki spółdzielcze otrzymały w 1990 roku pełną samodzielność, pozostały problemy reprezentacji interesów tych banków w skali kraju, współpracy między tymi bankami a Narodowym Bankiem Polskim. Pozostały również do rozwiązania sprawy majątkowe BS w powiązaniu z BGŻ. Początkowo władze BS w Pleszewie przyjęły formy dobrowolnej współpracy z BGŻ, które miały przejawiać się w unowocześnianiu techniki bankowej (komputeryzacja), szkoleniu pracowników i korzystaniu z ośrodków wypoczynkowych, jednak w późniejszym okresie banki spółdzielcze uznały propozycje BGŻ za niewystarczające. Efektem poszukiwania nowych rozwiązań strukturalnych, odpowiadających potrzebom ustroju gospodarczego była inicjatywa utworzenia Wielkopolskiego Banku Gospodarczego S.A., który później przyjął nazwę: Gospodarczy Bank Wielkopolski (GBW) S.A. w dniu 5 czerwca 1990r. w Sadach pod Poznaniem zorganizowano spotkanie pełnomocników 65 banków spółdzielczych z kierownictwem Narodowego Banku Polskiego. Tam powstała grupa założycielska WBG, która następnie pracowała nad utworzeniem nowego Banku. W pierwszym zebraniu akcjonariuszy Gospodarczego Banku Wielkopolski (GBW) w dniach 12 i 13 listopada 1990r. w Sadach pod Poznaniem wśród 124 banków spółdzielczych był również BS Pleszew reprezentowany przez dyrektora Kazimierza Janiszewskiego.  Rok 1991 Bank Spółdzielczy w Pleszewie rozpoczął już w nowej strukturze szerszej organizacji gospodarczo finansowej jako członek założyciel – akcjonariusz Gospodarczego Banku Wielkopolski (GBW).

Najnowsze dzieje Banku
W 1996 r. Bank Spółdzielczy w Pleszewie połączył się z BS w Choczu. Powstały w ten sposób dwa Oddziały Banku: w Choczu i Gizałkach. W latach dziewięćdziesiątych przyłączono również Bank Spółdzielczy w Stawiszynie i filię w Korzeniewie. W 2002 r. został otwarty nowy Oddział Banku Spółdzielczego w Blizanowie, a w 2004 r. Punkt Obsługi Klienta mieszczący się przy ulicy Targowej 1 w Pleszewie. Z początkiem 2005 r. została ukończona realizowana przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie, budowa nowoczesnego obiektu, w którym obecnie mieści się Oddział Banku Spółdzielczego w Gołuchowie. W roku 2007 powstał Punkt Obsługi Klienta w Zbiersku, a w roku 2008 drugi Punkt Obsługi Klienta w Pleszewie przy ulicy Rynek 1 oraz Punkt Obsługi Klienta w Kościelnej Wsi przy ulicy Świętego Wawrzyńca 1.
    Obecnie, zgodnie z postanowieniami Statutu, najważniejszym organem Banku jest Zebranie Przedstawicieli (ZP). Przedstawiciele Banku wybierani są na Zebraniach 7 Grup Członkowskich. Działalność Banku nadzoruje 7–osobowa Rada Nadzorcza (RN), wybierana przez Członków Banku na Zebraniach Grup Członkowskich na okres 4-letniej kadencji. Działalnością Banku kieruje 3–osobowy Zarząd. Zarząd uprawniony jest do prowadzenia spraw Banku i reprezentowania go na zewnątrz w zakresie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przez Bank działalności gospodarczej, jak również w sprawach dotyczących działalności Banku jako Spółdzielni. W roku 2012 Bank Spółdzielczy w Pleszewie obchodził 150 – lecie swojej działalności. Na wyniki Banku pracuje ponad 80 osobowa kadra, stale podnosząca swoje kwalifikacje. W roku 2004 ówczesna - Prezes Zarządu Banku otrzymała tytuł „Biznesmen Roku Ziemi Pleszewskiej” przyznawany przez Pleszewską Izbę Gospodarczą. W roku 2014 Bank otrzymał Nagrodę Agencji Promocyjno - Wydawniczej EMS pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP za aktywne wspieranie agrobiznesu i sukces rynkowy. 
    Od marca 2021 roku Zarządem Banku kieruje Pani Mariola Walendowska –wieloletni i doświadczony pracownik naszego Banku. 

    Bank Spółdzielczy w swojej ofercie ma szeroki asortyment produktów. Bank stara się aby oferta produktowa była coraz lepiej dostosowana do aktualnych oczekiwań klientów indywidualnych jaki i instytucjonalnych. Rozwijająca się konkurencja pobudza działania banku, czego rezultatem są w niczym nie odbiegające produkty i usługi od banków komercyjnych. 
    Bank Spółdzielczy w Pleszewie należy do grupy największych banków, nie tylko Spółdzielczej Grupy Bankowej, ale również całego sektora bankowości spółdzielczej. Potwierdzają to rankingi, w których zarówno pod względem sumy bilansowej, funduszy, należności i zobowiązań plasuje się na wysokich pozycjach.

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje