DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet

Aktualności

Nadzwyczajne Zebranie Grupy Członkowskiej - Miasta Pleszew

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie

zawiadamia Członków Banku,

że w dniu 15 czerwca 2021 roku (tj. wtorek) o godz. 1600

w Restauracji BAKS przy ul. Malińskiej w Pleszewie odbędzie się

Nadzwyczajne Zebranie Grupy Członkowskiej – MIASTA PLESZEW

Jednocześnie informujemy, iż prawo do udziału w zebraniu Grupy Członkowskiej mają członkowie Banku zamieszkali lub mający siedzibę na terenie Miasta Pleszew. W zebraniu Grupy Członkowskiej mogą ponadto uczestniczyć członkowie Banku prowadzący działalność na terenie Miasta Pleszew o ile ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby nie są uprawnieni do uczestnictwa w innej grupie członkowskiej oraz pozostali członkowie banku nie zakwalifikowani do innych grup członkowskich.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

2. Przyjęcie porządku zebrania,

3. Odczytanie:

  • regulaminu obrad;
  • regulaminu wyboru rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie;
  • Zasad oceny odpowiedniości członków organów Banku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie ( w części dotyczącej członków Rady Nadzorczej);
  • Opisu poziomu kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w organach Banku Spółdzielczego w Pleszewie w ramach  zasad oceny odpowiedniości członków organów Banku ( w części dotyczącej członków Rady Nadzorczej);

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wybranych przez grupę członkowską;

6. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wybranych przez grupę członkowską;

7. Zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli na Zebranie przedstawicieli wybieranych przez grupę członkowską;

8. Wybory nowych przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na okres do końca trwania kadencji;

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Banku wybranego przez grupę członkowską;

10. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej Banku;

11. Ocena indywidualna odpowiedniości kandydatów na członka Rady Nadzorczej, wybieranego przez grupę członkowską;

12. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej na okres do końca trwania kadencji;

13. Zakończenie.

Zasady dokonywania oceny odpowiedniości:

  1. Ocenę odpowiedniości w stosunku do każdego kandydata na członka rady nadzorczej należy przeprowadzić przed dniem lub najpóźniej w dniu Zebrania Grupy Członkowskiej, na której dokonywany jest wybór rady nadzorczej przypisany do danej grupy.
  2. Kandydat oceniany po raz pierwszy wypełnia załączniki: PA, PB, PC, PD, PEb, PFb, PGb, PH, PI, PJ, PK, dostępne na stronie internetowej Banku (Aktualności/Nadzwyczajne Zebranie Grupy Członkowskiej).
  3. Wypełnione przez osoby podlegające ocenie odpowiedniości odpowiednie formularze, mogą być składane w Banku (Centrala – sekretariat) począwszy od dnia zwołania posiedzenia organu uprawnionego do dokonania oceny odpowiedniości danej osoby. W dniu posiedzenia organu uprawnionego do dokonania oceny, wypełnione formularze składane są osobie przewodniczącej obradom.

 

1. Regulamin Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Pleszewie

2. Regulamin wyboru Rady Nadzorczej

3. Zasady oceny odpowiedniości członków organów BS Pleszew

4. Formularze oceny pierwotnej:

a. FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI

b. PA - WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA

c. PB - ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA

d. PC - OPIS ZAJMOWANEGO STANOWISKA

e. PD - KOMPETENCJE KANDYDATA

f. PEb - NIEKARALNOŚĆ

g. PFb - RĘKOJMIA

h. PGb - SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW

i. PH - NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU

j. PI - ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA PIERWOTNA)

k. PJ -POŚWIĘCANIE CZASU

l. PK -POWIĄZANIA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

5. Opis poziomu kompetencji wymaganych

Lista aktualności  >
Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje