Bankowość internetowa - logowanie eBankNet eCorpoNet
Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Pleszewie umożliwia Klientom złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ poprzez system bankowości elektronicznej. Funkcjonalność skierowana jest dla klientów Banku Spółdzielczego w Pleszewie, którzy posiadają rachunek z dostępem do bankowości  internetowej eBankNet.

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin, Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci  w wieku do ukończenia 18-ego roku życia.
Rodzina w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu – szczegóły.W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18-ego roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18-ego roku życia).
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto na pierwsze dziecko zgodnie z art.5 ust. 4 ustawy.
Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet od 8 kwietnia 2016 r. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., Wniosek Rodzina 500+ musi zostać wypełniony i wysłany przez system bankowości elektronicznej eBankNet do 1 lipca 2016 r. do godz. 23:59. W przypadku wypełnienia i wysłania po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.
Wnioski na kolejny okres, na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Bank Spółdzielczy w Pleszewie umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet w opcji "Zarządzanie"
Bank Spółdzielczy w Pleszewie nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia:

 1. Bank Spółdzielczy w Pleszewie: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet
 2. Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres  e-mail otrzymujesz z sytemu Emp@tia  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku
 3. Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

Informacje o programie Rodzina 500+ dostępne są na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ można znaleźć po zalogowaniu do sytemu bankowości elektronicznej eBankNet, w opcji "Zarzadzanie”.
 • Wniosek składa się we własnym imieniu, logując się do sytemu bankowości elektronicznej eBankNet.
 • Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG,JPG lub PDF). Zwracamy uwagę na ograniczenia dot. wielkości załączników – szczegóły znajdują się poniżej.
 • Jeżeli wypełnisz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie w wieku do ukończenia 18-ego roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

Informacje dotyczące statusu wysłanego wniosku:

 • "Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do sytemu Emp@tia,
 • "Dostarczony” – wniosek został przesłany do sytemu Emp@tia,
 • "Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do sytemu Emp@tia, wyślij wniosek jeszcze raz.

Informacje dotyczące załączników:

 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk,
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB,
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku,
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

Bank Spółdzielczy w Pleszewie: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.

 • Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko, przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyna osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
 • Krok 2: Zaloguj się do sytemu bankowości elektronicznej eBankNet i przejdź do opcji "Zarzadzanie - 500+”. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych umieszczonych w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Istnieje możliwość wyboru innego rachunku niż rachunek w Banku.
 • Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać i samodzielnie zapisać tyko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej.
 • Krok 4: Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku jego obsługa przez Bank jest zakończona. Wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:

 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie bankowości elektronicznej eBankNet oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • Czas trwania sesji onilne w systemie bankowości elektronicznej eBankNet ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z sytemu bankowości elektronicznej eBankNet, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący sprawę w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem ze środka identyfikacji elektronicznej.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z sytemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – należy zwrócić uwagę na poprawność potwierdzenia odbioru.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany Organ prowadzący w gminie postepowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do sytemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane przez klienta we wniosku dane. Rola Banku w tym procesie polega na udostepnieniu serwisu bankowości elektronicznej eBankNet oraz wysłaniu za jego pośrednictwem wniosku do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postepowanie w sprawie świadczenia wychowawczego 500+.

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego używany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze:

 • na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrips.gov.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.
 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, należy skontaktować się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym sprawę w gminie.

Organ prowadzący w gminie postepowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, np. MOPS:

 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ na wskazany we wniosku rachunek.
 • Jeżeli na wskazany we wniosku e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem prowadzącym postepowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zleznosci od ich przedmiotu powinny być składane:

 • W Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania,
 • Do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego,

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Pleszewie przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi  w Banku zasadami.

Masz więcej pytań odnośnie programu Rodzina 500+ ?
Odpowiedzi możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej lub w załączonym dokumencie - FAQ

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje