DOSTĘPNOŚĆBankowość internetowa - strefa logowania

Logowanie do eBankNet Logowanie do eCorpoNet
Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Pleszewie umożliwia Klientom złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ poprzez system bankowości elektronicznej. Funkcjonalność skierowana jest dla klientów Banku Spółdzielczego w Pleszewie, którzy posiadają rachunek z dostępem do bankowości  internetowej eBankNet.

Złóż wniosek w bankowości internetowej!
Obowiązujący okres to 2019/2021:
•    do 31.05.2021 r. musisz złożyć wniosek.

Kolejny okres – 2021/2022 – rozpocznie się 1.02.2021 r.:
•    od 1.02.2021 r. złożysz wniosek tylko elektronicznie,
•    od 1.04.2021 r. złożysz wniosek papierowo i elektronicznie,
•    do 31.05.2022 r. musisz złożyć wniosek.

 

1 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Program „Rodzina 500+” funkcjonuje od 1 kwietnia 2016 roku. Do tej pory wsparcie z programu na pierwsze dziecko, rozumiane jako jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, było uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosiło 800 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 złotych w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (na dochód składają się także środki finansowe uzyskiwane przez rodzinę w postaci alimentów na rzecz dziecka). Natomiast na drugie i każde kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługiwało bez względu na ich dochód.

Zmiany w programie Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe przestaje obowiązywać i ze świadczenia skorzystać będą mogli wszyscy rodzice. 500 złotych miesięcznego wsparcia będzie przysługiwało zatem na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Według oceny skutków regulacji, rządowe wsparcie trafi w sumie do 4,4 mln rodzin. Ze świadczenia skorzysta ok. 6,8 mln dzieci.

Uproszczone procedury

Co ważne, od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już także uzależnione od warunku ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Uproszczone zostały też niektóre procedury – przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście, ale nie będzie to obligatoryjne. Nawet nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Wniosek o 500+

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (500+) jest jednak złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Rodzice dzieci, na której do tej pory nie przysługiwało świadczenie wychowawcze będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli złożą wniosek do końca września będą mieli zagwarantowane, że świadczenie zostanie im przyznane z wyrównaniem od 1 lipca.

Jeśli rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Trzy miesiące na złożenie wniosku będą mieli też rodzice nowonarodzonych dzieci (obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku). Jeśli dochowają terminów świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

Wypłata 500+ na nowych zasadach

Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.).

Nowelizacja ustawy wydłuża też – do 31 maja 2021 roku – pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Ważne dokumenty

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku, dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (www.mrpips.gov.pl)

Formularze znajdziemy też w podmiotach realizujących te świadczenia w danej gminie np. w urzędzie miasta/gminy czy ośrodku pomocy społecznej.

Przypomnijmy, że wnioski można składać również przez internet – przez portal Emp@tia, PUE ZUS oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie mrpips.gov.pl

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin, Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci  w wieku do ukończenia 18-ego roku życia.
Rodzina w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu – szczegóły.W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18-ego roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18-ego roku życia).
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto na pierwsze dziecko zgodnie z art.5 ust. 4 ustawy.
Wniosek Rodzina 500+ można wypełnić i wysłać online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet od 8 kwietnia 2016 r. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., Wniosek Rodzina 500+ musi zostać wypełniony i wysłany przez system bankowości elektronicznej eBankNet do 1 lipca 2016 r. do godz. 23:59. W przypadku wypełnienia i wysłania po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.
Wnioski na kolejny okres, na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Bank Spółdzielczy w Pleszewie umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet w opcji "Zarządzanie"
Bank Spółdzielczy w Pleszewie nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku przez klienta oraz załączników i poza potwierdzeniem wysłania wniosku nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia:

 1. Bank Spółdzielczy w Pleszewie: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet
 2. Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres  e-mail otrzymujesz z sytemu Emp@tia  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku
 3. Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

Informacje o programie Rodzina 500+ dostępne są na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ można znaleźć po zalogowaniu do sytemu bankowości elektronicznej eBankNet, w opcji "Zarzadzanie”.
 • Wniosek składa się we własnym imieniu, logując się do sytemu bankowości elektronicznej eBankNet.
 • Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG,JPG lub PDF). Zwracamy uwagę na ograniczenia dot. wielkości załączników – szczegóły znajdują się poniżej.
 • Jeżeli wypełnisz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie w wieku do ukończenia 18-ego roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

Informacje dotyczące statusu wysłanego wniosku:

 • "Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do sytemu Emp@tia,
 • "Dostarczony” – wniosek został przesłany do sytemu Emp@tia,
 • "Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do sytemu Emp@tia, wyślij wniosek jeszcze raz.

Informacje dotyczące załączników:

 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk,
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB,
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku,
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

Bank Spółdzielczy w Pleszewie: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.

 • Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko, przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyna osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
 • Krok 2: Zaloguj się do sytemu bankowości elektronicznej eBankNet i przejdź do opcji "Zarzadzanie - 500+”. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych umieszczonych w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Istnieje możliwość wyboru innego rachunku niż rachunek w Banku.
 • Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać i samodzielnie zapisać tyko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w systemie bankowości elektronicznej.
 • Krok 4: Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku jego obsługa przez Bank jest zakończona. Wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:

 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie bankowości elektronicznej eBankNet oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • Czas trwania sesji onilne w systemie bankowości elektronicznej eBankNet ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z sytemu bankowości elektronicznej eBankNet, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący sprawę w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem ze środka identyfikacji elektronicznej.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie bankowości elektronicznej eBankNet będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z sytemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – należy zwrócić uwagę na poprawność potwierdzenia odbioru.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany Organ prowadzący w gminie postepowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do sytemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane przez klienta we wniosku dane. Rola Banku w tym procesie polega na udostepnieniu serwisu bankowości elektronicznej eBankNet oraz wysłaniu za jego pośrednictwem wniosku do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postepowanie w sprawie świadczenia wychowawczego 500+.

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego używany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze:

 • na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrips.gov.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie bankowości elektronicznej eBankNet.
 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, należy skontaktować się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym sprawę w gminie.

Organ prowadzący w gminie postepowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, np. MOPS:

 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ na wskazany we wniosku rachunek.
 • Jeżeli na wskazany we wniosku e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem prowadzącym postepowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zleznosci od ich przedmiotu powinny być składane:

 • W Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania,
 • Do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego,

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Pleszewie przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi  w Banku zasadami.

Masz więcej pytań odnośnie programu Rodzina 500+ ?
Odpowiedzi możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej lub w załączonym dokumencie - FAQ

Do pobrania

Kredyty
Lokaty
Rachunki
Karty
Bankowość elektroniczna
Ubezpieczenia
Inne usługi
Promocje
Przydatne informacje